Privacy Statement

Om onze diensten aan onze opdrachtgevers en bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat AoRourke Designs (‘wij’) in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens verwerkt. AoRourke Designs respecteert de privacy van onze opdrachtgevers en bezoekers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  AoRourke Designs verwerkt je persoonsgegevens:

  • doordat je gebruik maakt van onze diensten. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), organisatienaam, functie, IBAN(s) en naam rekeninghouder en btw-nummer.

  • wanneer je onze website bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en jouw surfgedrag op onze website en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres.
  • wanneer je actief contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven bij het opnemen van contact. Het kan gaan om jouw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met jouw voor- en achternaam.
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch en/of fysiek contact.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aorourkedesigns.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. De zes wettelijke grondslagen zijn:

  • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
  • Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
  • Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
  • Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

  AoRourke Designs verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

  • het optimaal kunnen bedienen van onze (potentiële) opdrachtgevers en het verbeteren van de dienstverlening;
  • het aangaan en onderhouden van een relatie met al onze opdrachtgevers;
  • het organiseren van bijeenkomsten;
  • het verstrekken van door u gevraagde informatie;
  • het aanbieden van producten, diensten van AoRourke Designs, de partners van AoRourke Designs of andere partijen waarmee AoRourke Designs samenwerkt;
  • archief doeleinden;
  • het factureren van onze diensten en het afhandelen van jouw betaling;
  • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • communicatie doeleinden om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • het informeren van onze (potentiële) opdrachtgevers en partners over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken;
  • het afleveren van goederen en diensten bij je;
  • het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
  • het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Jouw persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. AoRourke Designs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. AoRourke Designs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. AoRourke Designs verkoopt jouw gegevens in geen geval aan derden voor marketing- of andere doeleinden.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  AoRourke Designs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met aideen@aorourkedesigns.com.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AoRourke Designs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar aideen@aorourkedesigns.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. AoRourke Designs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  AoRourke Designs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. AoRourke Designs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
   Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

  Vragen en/of opmerkingen

  Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan aideen@aorourkedesigns.com. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kun je je vanuit die betreffende uiting afmelden. Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy statement van AoRourke Designs, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar aideen@aorourkedesigns.com.